در سال 1400 تعداد 430 عدد سیلندر هیدرولیک جهت فولاد مبارکه طراحی ، و ساخته و تحویل این مجموعه گردید . تعدادی از گواهینامه های حسن انجام کار در زیر آورده شده است .