مجموعه سپاهان هیدرولیک در سال 1376 جزو وندور لیست ذوب آهن اصفهان قرار گرفت و در تاکنون حدود 750 دستگاه سیلندر هیدرولیک و پنوماتیک و همچنین پاورپک هیدرولیک جهت شرکت ذوب آهن اصفهان ، طراحی و ساخته شده است .