تجهیزات روانکاری

سیستم های گریس رسانی - پمپ گریس - توزیع کننده گریس

دستگاه مرکزی پمپ گریس – تقسیم گریس طرح دروپسا ایتالیا

دستگاه تمام اتوماتیک تزریق گریس

دبی 1000 سی سی با قابلیت تنظیم

حداکثر فشار : 450 بار

توزیع کننده گریس ( پیتاتل )

سازنده انواع توزیع کننده گریس  2 – 3 -4 سوزنه طرح دروپسا 

چرا از پیتاتل استفاده می شود؟

در سیستم های گریس رسانی جهت تقسیم گریس از واحد توزیع گریس استفاده می شود . این تجهیز 2 ورودی آ و ب دارد و اگر به اضای هر سوزن 2 خروجی دارد .هر بار گریس کاری میزان خاص تنظیم شده از خروجی پیتاتل خارج می شود و باعث اطمینان از گریس رسانی می گردد .